รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9/1ห้องอ่านหนังสือประชาชนคณะธรรมทาน พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) ห้องอ่านหนังสือประชาชนคณะธรรมทาน หน้า [1]-[90]...
   BIA9/1เล่ม 1 เรื่องแถลงการคณะธรรมทาน เริ่มตั้งแต่ ก.ย.2472 และบัญชีรายชื่อหนังสือที่ให้ยืมอ่าน พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) ห้องอ่านหนังสือประชาชนคณะธรรมทาน [พ.ศ. 2472 - 2507] ประกอบด้วย
- เล่ม 1 เรื่องแถลงการคณะธรรมทาน...
   BIA9/1เล่ม 2 เรื่องแถลงการคณะธรรมทาน และบัญชีหนังสือธรรมต่างๆ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) ห้องอ่านหนังสือประชาชนคณะธรรมทาน [พ.ศ. 2472 - 2507] ประกอบด้วย
- เล่ม 2 เรื่องแถลงการคณะธรรมทาน...
   BIA9/1เล่ม 3 เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาต่างๆ (เล่ม 1) ของคณะธรรมทาน พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) ห้องอ่านหนังสือประชาชนคณะธรรมทาน [พ.ศ. 2472 - 2507] ประกอบด้วย
- เล่ม 3 เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสน...
   BIA9/1เล่ม 4 เรื่องพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลก เก็บจากหนังสือพิมพ์ (เล่ม 2) พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) ห้องอ่านหนังสือประชาชนคณะธรรมทาน [พ.ศ. 2472 - 2507] ประกอบด้วย
- เล่ม 4 เรื่องพุทธศาสนาในต่างปร...
   BIA9/1เล่ม 5 เรื่องเก็บจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ (เล่ม 3) พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) ห้องอ่านหนังสือประชาชนคณะธรรมทาน [พ.ศ. 2472 - 2507] ประกอบด้วย
- เล่ม 5 เรื่องเก็บจากหนังสือพิม...
   BIA9/1เล่ม 6 เรื่องนรินทร์ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) ห้องอ่านหนังสือประชาชนคณะธรรมทาน [พ.ศ. 2472 - 2507] ประกอบด้วย
- เล่ม 6 เรื่องนรินทร์ หน้า [1]...
   BIA9/1เล่ม 7 บันทึกธรรมทาน เรื่อง การออกหนังสือพิมพ์พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) ห้องอ่านหนังสือประชาชนคณะธรรมทาน [พ.ศ. 2472 - 2507] ประกอบด้วย
- เล่ม 7 บันทึกธรรมทาน เรื่อง กา...
   BIA9/1เล่ม 8 สมุดยืมหนังสือ และรายชื่อหนังสือที่หอสมุดธรรมทานให้ยืม พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) ห้องอ่านหนังสือประชาชนคณะธรรมทาน [พ.ศ. 2472 - 2507] ประกอบด้วย
- เล่ม 8 สมุดยืมหนังสือ และรายชื...
   BIA9/1เล่ม 9 สมุดยืมหนังสือหอสมุดคณะธรรมทาน (พ.ศ.2484-2501) พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) ห้องอ่านหนังสือประชาชนคณะธรรมทาน [พ.ศ. 2472 - 2507] ประกอบด้วย
- เล่ม 9 สมุดยืมหนังสือหอสมุดคณะ...