รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/16ภาพเขียนในโรงหนัง พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) การสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ [พ.ศ.2509-2518] หน้า [1]-[32]...
   BIA8.1/16สมุดจดปกแข็ง เรื่อง เวลาทำงานประจำวันและเซ็นรับเงิน พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) การสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ [พ.ศ.2509-2518]
- สมุดจดปกแข็ง เรื่อง เวลาทำงานประจำวันและเซ็นรับเงิน
จ...
   BIA8.1/16สมุดจดปกอ่อน เรื่อง แรงงานจ้างรายวัน... พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) การสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ [พ.ศ.2509-2518]
- สมุดจดปกอ่อน เรื่อง แรงงานจ้างรายวัน... จำนวน 1 เล่ม ...
   BIA8.1/16 เรื่อง แม่สีต พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) การสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ [พ.ศ.2509-2518]
- สมุดจดปกอ่อน เรื่อง แม่สีต จำนวน 1 เล่ม (4 หน้า)
หน้า...
   BIA8.1/16 เรื่อง บัญชีเงินรับ-จ่าย ศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) การสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ [พ.ศ.2509-2518]
- สมุดจดปกอ่อน เรื่อง บัญชีเงินรับ - จ่าย ศาลาพิพิธภัณฑ์ภ...
   BIA8.1/16สมุดจดปกอ่อน เรื่อง แบบแปลนและเทคนิค ศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) การสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ [พ.ศ.2509-2518]
- สมุดจดปกอ่อน เรื่อง แบบแปลนและเทคนิคศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ จ...
   BIA8.1/16เรื่อง ไม้ ศาลาพิพิธภัณฑ์ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) การสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ [พ.ศ.2509-2518]
- สมุดจดปกอ่อน เรื่อง ไม้ ศาลาพิพิธภัณฑ์ จำนวน 1 เล่ม (7 ...
   BIA8.1/16สมุดจดปกอ่อน เรื่อง เหล็ก ปูน ฯลฯ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) การสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ [พ.ศ.2509-2518]
- สมุดจดปกอ่อน เรื่อง เหล็ก ทราย ฯลฯ ศาลาพิพิธภัณฑ์
จำน...
   BIA8.1/16สมุดจดปกอ่อน เรื่อง เหล็ก ทราย ฯลฯ ศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) การสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ [พ.ศ.2509-2518]
- สมุดจดปกอ่อน เรื่อง หิน ทราย ฯลฯ ศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ จำนว...
   BIA8.1/16สมุดจดปกอ่อน เรื่อง เซ็นรับเงินพิพิธภัณฑ์ภาพ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) การสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ภาพ [พ.ศ.2509-2518]
- สมุดจดปกอ่อน เรื่อง เซ็นรับเงินพิพิธภัณฑ์ภาพ พ.ศ.2518
...