รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/14เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโรงหนังสวนโมกข์ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโรงหนังสวนโมกข์ [พ.ศ.2509-2513]
หน้า [1]-[10]
หมายเหตุ มีเอกสารแผ่นพับคริสต...