รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/13คำอธิบายภาพธรรมะ "ชุดไทย" (กายนคร หนวดเต่า) พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) คำอธิบายภาพธรรมะ "ชุดไทย" (กายนคร หนวดเต่า)
[พ.ศ.2509-2513] หน้า [1]-[18]...