รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/11คำอธิบายภาพธรรมะ "ชุดจีน" พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2513แฟ้ม คำอธิบายภาพธรรมะ "ชุดจีน" [พ.ศ.2509 - 2513] ประกอบด้วย เอกสารประกอบ จำนวน 3 รายการ
1. หนังสือ เรื่อง...
   BIA8.1/11คำอธิบายภาพธรรมะ "ชุดจีน" พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) คำอธิบายภาพธรรมะ "ชุดจีน" [พ.ศ.2509-2513] หน้า [1]-[153]...