รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/5ใบสำคัญค่าใช้จ่าย (แฟ้ม 1) พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) ใบสำคัญค่าใช้จ่าย [พ.ศ.2505 - 2508] หน้า [1]-[311]
หมายเหตุ มีเอกสารประกอบ ดังนี้
สมุดจดรายชื่อทรา...
   BIA8.1/5ใบสำคัญค่าใช้จ่าย (แฟ้ม 2) พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) ใบสำคัญค่าใช้จ่าย [พ.ศ.2505 - 2508] หน้า [312]-[575]...