รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/4"ประมวลจดหมายเกี่ยวกับโรงหนังโดยเฉพาะ" พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2509แฟ้ม "ประมวลจดหมายเกี่ยวกับโรงหนังโดยเฉพาะ" [พ.ศ.2505 - 2509]...
   BIA8.1/4"ประมวลจดหมายเกี่ยวกับโรงหนังโดยเฉพาะ" พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) "ประมวลจดหมายเกี่ยวกับโรงหนังโดยเฉพาะ" [พ.ศ.2505-2509]
หน้า [1]-[156]...