รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/3"นึกไว้เกี่ยวกับโรงหนัง" พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) "นึกไว้เกี่ยวกับโรงหนัง" [พ.ศ.2505] หน้า [1]-[10]
หมายเหตุ บันทึกลายมือในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม...