รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/2สาส์นจากพุทธทาสภิกขุ เรื่อง "โรงหนัง" ในสวนโมกข์ 1 ก.ย. 2505ชิ้น (ITEM) สาส์นจากพุทธทาสภิกขุ เรื่อง "โรงหนัง" ในสวนโมกข์
[1 ก.ย.2505] หน้า [1]-[10]
หมายเหตุ มีฉบับจุลสา...