รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/1ซองที่มีบันทึกเรื่องเงินเก็บไว้เพื่อการทำบัญชี พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) ...
   BIA8.1/1สมุดบันทึกจ่ายค่าแรงรายวันตั้งแต่ ต.ค.2505 - ม.ค.2508 ต.ค. 2505 ถึง ม.ค. 2508ชิ้น (ITEM) การเงิน งบประมาณ และการก่อสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ [พ.ศ.2504 - 2508]
- สมุดบันทึกจ่ายค่าแรงรายวันตั้ง...
   BIA8.1/1งบประมาณจากกรมการศาสนาสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ 10 ม.ค. 2507ชิ้น (ITEM) การเงิน งบประมาณ และการก่อสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ [พ.ศ.2504-2508]
- งบประมาณจากกรมการศาสนาสำหรับจัดซ...
   BIA8.1/1บัญชีเงินรายรับ-รายจ่าย พ.ศ.2505 - 2510 พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) ...
   BIA8.1/1บัญชีเงินและบันทึกงานก่อสร้างรายวัน (พ.ศ.2508 - 2509) พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) การเงิน งบประมาณ และการก่อสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ [พ.ศ.2504-2508]
- บัญชีเงินและบันทึกงานก่อสร้างราย...
   BIA8.1/1การเงิน งบประมาณ และการก่อสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) ...
   BIA8.1/1บัญชีอนุโมทนาสร้าง "โรงหนังสำหรับมนุษย์แห่งยุคปรมาณู" (พ.ศ.2505) พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA8.1/1จดหมายผู้บริจารเงินสมทบทุนสร้างโรงหนังสวนโมกข์ 2 ต.ค. 2504 ถึง 26 ก.ย. 2505ชิ้น (ITEM) ...
   BIA8.1/1รายการค่าวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) การเงิน งบประมาณ และการก่อสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ [พ.ศ.2504-2508]
- รายการค่าวัสดุก่อสร้าง [พ.ศ.2508...
   BIA8.1/1บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (28 ส.ค.2512 - 6 ก.ย.2515) 28 ส.ค. 2512 ถึง 6 ก.ย. 2515ชิ้น (ITEM) 1. สมุดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (5 หน้า)
2. ลายมือชื่อตัวอย่าง
3. รายการส่งเงินฝากธนาคารออมสิน
4. ...
   BIA8.1/1บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 28 ส.ค. 2512 ถึง 6 ก.ย. 2515ชิ้น (ITEM) การเงิน งบประมาณ และการก่อสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ [พ.ศ.2504-2508]
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน [28 ส.ค...