รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8/6โครงเรื่องและคำพากย์ภาพยนตร์สวนโมกข์ พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) โครงเรื่องและคำพากย์ภาพยนตร์สวนโมกข์ [พ.ศ.2521] หน้า [1]-[21]...