รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8/4"ชาวสวนโมกข์" ฉบับปฐมฤกษ์ (23 ม.ค.2500) และ "นวกสาร" ฉบับปฐมฤกษ์ ถึง ฉบับที่ 2 (14 - 28 ก.พ.2500) 23 ม.ค. 2500 ถึง 28 ก.พ. 2500ชิ้น (ITEM) "ชาวสวนโมกข์" ฉบับปฐมฤกษ์ (23 ม.ค.2500) และ "นวกสาร" ฉบับปฐมฤกษ์ ถึง ฉบับ 2 (14-28 ก.พ.2500)
[23 ม...