รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8/2ของฝากจากสวนโมกข์ พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ของฝากจากสวนโมกข์ [พ.ศ.2482-2534] หน้า [1]-[124]
หมายเหตุ มีแบบใบแทนเอกสารจดหมายเหตุ...
   BIA8/2ของฝากจากสวนโมกข์(แฟ้ม 2 ) พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ของฝากจากสวนโมกข์ (แฟ้ม 2) [พ.ศ.2482-2534]...