รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8/1บัทนทึกสวนโมกขพลาราม พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) ...
   BIA8/1บันทึกสวนโมกขพลาราม พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) การสร้างสวนโมกขพลาราม [พ.ศ.2482-2521] หน้า [1]-[25]...
   BIA8/1บันทึกในสมุดประติทินหลวง พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) ...
   BIA8/1การสร้างสวนโมกขพลาราม พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) ...
   BIA8/1บันทึกสวนโมกขพลาราม พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) การสร้างสวนโมกขพลาราม [พ.ศ.2475-2521]
- บันทึกสวนโมกขพลาราม จำนวน 1 เล่ม (23 หน้า)...