รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.5บัตรอวยพร พ.ศ. 2533 - 2536 1 ม.ค. 2533 ถึง 1 ม.ค. 2536แฟ้ม บัตรอวยพร พ.ศ. 2533 - 2536 (1 ม.ค. 2533-1 ม.ค. 2536) 130 บัตร หน้า [1]-[355]...
   BIA7.5บัตรอวยพร พ.ศ. 2533 - 2536 1 ม.ค. 2533 ถึง 1 ม.ค. 2536ชิ้น (ITEM) บัตรอวยพร พ.ศ. 2533 - 2536 หน้า [1]-[355]...