รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.5บัตรอวยพร พ.ศ. 2497 - 2532 1 ม.ค. 2497 ถึง 1 ม.ค. 2532แฟ้ม บัตรอวยพร พ.ศ. 2497 - 2532 (1 ม.ค. 2497-1 ม.ค. 2532) 134 บัตร หน้า [1]-[307]...
   BIA7.5บัตรอวยพร พ.ศ. 2497 - 2532 1 ม.ค. 2497 ถึง 1 ม.ค. 2532ชิ้น (ITEM) บัตรอวยพร พ.ศ. 2497 - 2532 หน้า [1]-[307]...