รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.3ไปรษณียบัตร พ.ศ. 2480 - 2536 28 ก.ย. 2480 ถึง 6 เม.ย. 2536แฟ้ม ไปรษณียบัตร พ.ศ. 2480 - 2536 [28 ก.ย. 2480-6 เม.ย. 2536] หน้า [1]-[916]...
   BIA7.3ไปรษณียบัตร พ.ศ. 2480 - 2536 28 ก.ย. 2480 ถึง 6 เม.ย. 2536ชิ้น (ITEM) ไปรษณียบัตร พ.ศ. 2480 - 2536 [28 ก.ย. 2480-6 เม.ย. 2536] หน้า [1]-[916]...