รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/20จดหมายบุคคลต่างชาติ (ไม่ทราบนาม) พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2539ชิ้น (ITEM) จดหมายบุคคลต่างชาติ (ไม่ทราบนาม) หน้า [1]-[100]...