รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/18U. AHSAYA. พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) U. AHSAYA. หน้า [1]-[2]...
   BIA7.2/18U. MYAT SAW. พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) U. MYAT SAW. หน้า [3]-[12]...
   BIA7.2/18UAM ANANTASANT. พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) UAM ANANTASANT. หน้า [13]-[16]...
   BIA7.2/18ULRICH VON RHAM. พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) ULRICH VON RHAM. หน้า [17]-[20]...
   BIA7.2/18UNION BUDDHA SASANA COUNCIL. พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) UNION BUDDHA SASANA COUNCIL. หน้า [21]...
   BIA7.2/18UNIVERSAL RELIGIONS ALLIANCE AND PERMANENT WORLD PARLIAMENT OF RELIGIONS พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) UNIVERSAL RELIGIONS ALLIANCE AND PERMANENT WORLD PARLIAMENT OF RELIGIONS หน้า [22]-[34]...
   BIA7.2/18UPASAKA P.K. ONTL พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) UPASAKA P.K. ONTL หน้า [35]-[36]...
   BIA7.2/18UTTAMAVANISO, BHIKKHU. พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) UTTAMAVANISO, BHIKKHU. หน้า [37]-[39]...
   BIA7.2/18UTTAMO, BHIKKHU พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) UTTAMO, BHIKKHU หน้า [40]-[45]...