รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/17T. BYODO พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) T. BYODO หน้า [1]...
   BIA7.2/17T. HENRY BLAKE พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) T. HENRY BLAKE หน้า [2]-[4]...
   BIA7.2/17T. SANTHINDRIYA พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) T. SANTHINDRIYA หน้า [5]...
   BIA7.2/17T. WINARNO พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) T. WINARNO หน้า [6]...
   BIA7.2/17T.C. TARA พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) T.C. TARA หน้า [7]...
   BIA7.2/17TAMARA GLENNY. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) TAMARA GLENNY. หน้า [8]...
   BIA7.2/17TANYA ROUSSOPOULOS. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) TANYA ROUSSOPOULOS. หน้า [9]-[11]...
   BIA7.2/17TAU BOK GUAN. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) TAU BOK GUAN. หน้า [12]-[13]...
   BIA7.2/17TEDDY HYNDMAN. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) TEDDY HYNDMAN. หน้า [14]...
   BIA7.2/17TEE SIEW SEET. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) TEE SIEW SEET. หน้า [15]-[17]...
   BIA7.2/17TENZIN CHOPHEL, BHIKSHU. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) TENZIN CHOPHEL, BHIKSHU. หน้า [18]-[21]...
   BIA7.2/17THE THAI RESOURCE CENTER. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) THE THAI RESOURCE CENTER. หน้า [22]-[23]...
   BIA7.2/17THEJA GUNAWARADHAND. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) THEJA GUNAWARADHAND. หน้า [24]-[52]...
   BIA7.2/17THITAYUKO, BHIKKHU. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) THITAYUKO, BHIKKHU. หน้า [53]...
   BIA7.2/17THUPTEN CHOPHEL. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) THUPTEN CHOPHEL. หน้า [54]-[58]...
   BIA7.2/17TIM WILLIAMS. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) TIM WILLIAMS. หน้า [59]-[63]...
   BIA7.2/17TIMES DISTRIBUTORS SDN.DHU. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) TIMES DISTRIBUTORS SDN.DHU. หน้า [64]-[67]...
   BIA7.2/17TOM HOWLETT. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) TOM HOWLETT. หน้า [68]-[69]...
   BIA7.2/17TONI OHARE. พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) TONI OHARE. หน้า [70]...