รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/16S.M. MESHRAM พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) S.M. MESHRAM หน้า [1]-[5]...
   BIA7.2/16SABAITHIP SIRIRATTUMRONG พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SABAITHIP SIRIRATTUMRONG หน้า [6]-[7]...
   BIA7.2/16SABINE SEEMANN พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SABINE SEEMANN หน้า [8]-[10]...
   BIA7.2/16SADDHALOKA BHIKKHU พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SADDHALOKA BHIKKHU หน้า [11]-[14]...
   BIA7.2/16SAKYAMUNI BUDDHIST CENTER พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SAKYAMUNI BUDDHIST CENTER หน้า [15]-[18]...
   BIA7.2/16SAMANERA BUDDHI พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SAMANERA BUDDHI หน้า [19]...
   BIA7.2/16SARAH CONKLIN พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SARAH CONKLIN หน้า [20]-[21]...
   BIA7.2/16SCHIECK GERNAY พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SCHIECK GERNAY หน้า [22]-[24]...
   BIA7.2/16SECK YUAN CHING พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SECK YUAN CHING หน้า [25]-[29]...
   BIA7.2/16THE SIAM SOCIETY พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) THE SIAM SOCIETY หน้า [30]...
   BIA7.2/16SOMI GOH พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SOMI GOH หน้า [31]-[32]...
   BIA7.2/16SOPHIE ULRYCH พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SOPHIE ULRYCH หน้า [33]...
   BIA7.2/16SOSEKI MINAMI พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SOSEKI MINAMI หน้า [34]-[45]...
   BIA7.2/16STAFFAN SKOGLUND พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) STAFFAN SKOGLUND หน้า [46]-[49]...
   BIA7.2/16STEVE WEISSMAN พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) STEVE WEISSMAN หน้า [50]-[52]...
   BIA7.2/16SUMANGALA BHIKKHU พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SUMANGALA BHIKKHU หน้า [53]-[54]...
   BIA7.2/16SUMEDHO BHIKKHU พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SUMEDHO BHIKKHU หน้า [55]-[56]...
   BIA7.2/16SUSAN DALY พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SUSAN DALY หน้า [57]-[59]...
   BIA7.2/16SUE OLORENSHAW พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) SUE OLORENSHAW หน้า [60]...