รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/15R. PENMAN พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) R. PENMAN หน้า [1]...
   BIA7.2/15R. SCHLAGINTWEIT พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) R. SCHLAGINTWEIT หน้า [2]-[3]...
   BIA7.2/15RABBI IRWIN M. BLANK พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RABBI IRWIN M. BLANK หน้า [4]-[14]...
   BIA7.2/15RACHEL PEPPER พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RACHEL PEPPER หน้า [15]-[17]...
   BIA7.2/15RAHULA SANKRITYAYANA พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RAHULA SANKRITYAYANA หน้า [18]-[21]...
   BIA7.2/15RICHARD H. DRUMMOND พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RICHARD H. DRUMMOND หน้า [22]...
   BIA7.2/15RICHARD ST. RUTH พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RICHARD ST. RUTH หน้า [23]-[24]...
   BIA7.2/15RICHARD W. KILBY พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RICHARD W. KILBY หน้า [25]-[27]...
   BIA7.2/15RICHARD SASAKI. พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RICHARD SASAKI. หน้า [28]-[31]...
   BIA7.2/15RISSHO KOSEI-KAI (A LAY BUDDHIST ASSOCIATION.) พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RISSHO KOSEI-KAI (A LAY BUDDHIST ASSOCIATION.) หน้า [32]-[36]...
   BIA7.2/15ROBERT AITKEN พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ROBERT AITKEN หน้า [37]-[39]...
   BIA7.2/15ROBERT BARTEL พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ROBERT BARTEL หน้า [40]-[42]...
   BIA7.2/15ROBERT BOBILIN พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ROBERT BOBILIN หน้า [43]-[54]...
   BIA7.2/15ROBERT CARL BARTEL พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ROBERT CARL BARTEL หน้า [55]-[56]...
   BIA7.2/15ROBERT CLIFTON (SUMANGALO BHIKKHU) พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ROBERT CLIFTON (SUMANGALO BHIKKHU) หน้า [57]-[59]...
   BIA7.2/15ROBERT CUNNING พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ROBERT CUNNING หน้า [60]-[66]...
   BIA7.2/15ROBERT ROUSH พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ROBERT ROUSH หน้า [67]-[69]...
   BIA7.2/15ROBERT R. BOGARD พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ROBERT R. BOGARD หน้า [70]...
   BIA7.2/15RON BATTERSKY AND BIAUCA DE BUA พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RON BATTERSKY AND BIAUCA DE BUA หน้า [71]-[72]...
   BIA7.2/15RONALD ACKERMAN พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RONALD ACKERMAN หน้า [73]...
   BIA7.2/15THE BUDDHIST SOCIETY พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) THE BUDDHIST SOCIETY หน้า [74]-[75]...
   BIA7.2/15RONALD MILLS พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RONALD MILLS หน้า [76]-[79]...
   BIA7.2/15RUDOLF BRAUNWHLDER พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RUDOLF BRAUNWHLDER หน้า [80]...
   BIA7.2/15RUMAH DWARKASINGH พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RUMAH DWARKASINGH หน้า [81]-[84]...
   BIA7.2/15RUMAH SUDHAMMA พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) RUMAH SUDHAMMA หน้า [85]-[87]...
   BIA7.2/15ROS ROTTKA พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ROS ROTTKA หน้า [88]-[324]...