รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/13N.D. CARLSON พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) N.D. CARLSON หน้า [1]-[2]...
   BIA7.2/13N.P. JAIN พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) N.P. JAIN หน้า [3]-[9]...
   BIA7.2/13NATHALIE พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) NATHALIE หน้า [10]-[11]...
   BIA7.2/13NICOLAS RIBUSH พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) NICOLAS RIBUSH หน้า [12]-[13]...
   BIA7.2/13NICKY GUMPEL พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) NICKY GUMPEL หน้า [14]...
   BIA7.2/13NICOLA PAZDZIERSKA พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) NICOLA PAZDZIERSKA หน้า [15]-[16]...
   BIA7.2/13NORMAN BUCKLEY พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) NORMAN BUCKLEY หน้า [17]...
   BIA7.2/13NYANADHIRA, BHIKKU พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) NYANADHIRA, BHIKKU หน้า [18]-[20]...
   BIA7.2/13NYANAPONIKA MAHATHERA พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) NYANAPONIKA MAHATHERA หน้า [21]-[33]...
   BIA7.2/13NYANAPONIKA MAHATHERA พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521แฟ้ม บทพระธรรมประจำภาพ ชุดรูปสี 2 [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[42] ประกอบด้วย
1. ภาพถ่ายท่านพุทธทาส ขนา...