รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/11L.D. SUTCLIFFE พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) L.D. SUTCLIFFE หน้า [1]-[4]...
   BIA7.2/11LADNY MAGWOOD พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LADNY MAGWOOD หน้า [5]-[6]...
   BIA7.2/11LAKKHANA, BHIKKU พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LAKKHANA, BHIKKU หน้า [7]...
   BIA7.2/11LAU SOO CHAI พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LAU SOO CHAI หน้า [8]...
   BIA7.2/11LAURENCE G. PICKERING พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LAURENCE G. PICKERING หน้า [9]-[11]...
   BIA7.2/11LAURIE SATTHATIKK, BHIKKHU พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LAURIE SATTHATIKK, BHIKKHU หน้า [12]-[13]...
   BIA7.2/11LAWRENCH D. DAKS พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LAWRENCH D. DAKS หน้า [14]-[18]...
   BIA7.2/11LEAH OFFER พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LEAH OFFER หน้า [19]-[23]...
   BIA7.2/11LEMELLE N.M. COWAN พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LEMELLE N.M. COWAN หน้า [24]-[27]...
   BIA7.2/11LES MAJCHER พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LES MAJCHER หน้า [28]...
   BIA7.2/11LIDIA RABENSTIEN AND MICHAEL PRESS พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LIDIA RABENSTIEN AND MICHAEL PRESS หน้า [29]...
   BIA7.2/11LI LIAN WONG พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LI LIAN WONG หน้า [30]-[32]...
   BIA7.2/11LIM LAY SEAN พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LIM LAY SEAN หน้า [33]...
   BIA7.2/11LOUIS MONTE พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LOUIS MONTE หน้า [34]-[36]...
   BIA7.2/11LUISE ZIEMER พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LUISE ZIEMER หน้า [37]-[43]...
   BIA7.2/11LYNN A. DE SILVA พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LYNN A. DE SILVA หน้า [44]-[45]...
   BIA7.2/11LYN B. MASLOW พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) LYN B. MASLOW หน้า [46]...