รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/8H. SADDHATISSA พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) H. SADDHATISSA หน้า [1]...
   BIA7.2/8H.TOBLER พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) H.TOBLER หน้า [2]...
   BIA7.2/8H. M.M FORTMANN พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) H. M.M FORTMANN หน้า [3]...
   BIA7.2/8HANS HELLWEGE พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HANS HELLWEGE หน้า [4]-[6]...
   BIA7.2/8HANS KUNG พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HANS KUNG หน้า [7]-[10]...
   BIA7.2/8HANS VAN KAKEN พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HANS VAN KAKEN หน้า [11]-[12]...
   BIA7.2/8HEINZ-FRANZ HAUFS พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HEINZ-FRANZ HAUFS หน้า [13]-[14]...
   BIA7.2/8HELGA MAECOTTY พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HELGA MAECOTTY หน้า [15]-[19]...
   BIA7.2/8HELEN JANDAMIT พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HELEN JANDAMIT หน้า [20]-[28]...
   BIA7.2/8HELEN MAKELA พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HELEN MAKELA หน้า [29]-[30]...
   BIA7.2/8HENNING ANDERSEN พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HENNING ANDERSEN หน้า [31]-[33]...
   BIA7.2/8HENRY SIEGMAN พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HENRY SIEGMAN หน้า [34]-[40]...
   BIA7.2/8HESTER MARKBY พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HESTER MARKBY หน้า [41]-[48]...
   BIA7.2/8HIGH WORLD BUDDHIST COUNCIL พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HIGH WORLD BUDDHIST COUNCIL หน้า [49]...
   BIA7.2/8HILARY NARDICK HITT พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HILARY NARDICK HITT หน้า [50]-[54]...
   BIA7.2/8HOLLAND-MARTIN พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HOLLAND-MARTIN หน้า [55]...
   BIA7.2/8HUGH BAKER พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HUGH BAKER หน้า [56]...
   BIA7.2/8HUSANAH BERG พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) HUSANAH BERG หน้า [57]...