รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/5E.L. WOODARD พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) E.L. WOODARD หน้า [1]-[4]...
   BIA7.2/5E.P. FERNANDO พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) E.P. FERNANDO หน้า [5]-[6]...
   BIA7.2/5EAMONN O'BRIEN พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) EAMONN O'BRIEN หน้า [7]-[13]...
   BIA7.2/5EDWARD & JANET ROCK พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) EDWARD & JANET ROCK หน้า [14]...
   BIA7.2/5EDWIN AND BONNIE GARLAN พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) EDWIN AND BONNIE GARLAN หน้า [15] ...
   BIA7.2/5ELIZABETH SCHLUMPF พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) ELIZABETH SCHLUMPF หน้า [16]-[17]...
   BIA7.2/5ERIC GATEHOUSE พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) ERIC GATEHOUSE หน้า [18] ...
   BIA7.2/5ESTATE OF THE LATE TAN WEELIM พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) ESTATE OF THE LATE TAN WEELIM หน้า [19]...
   BIA7.2/5EUROPA PUBLICATIONS LIMITED พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) EUROPA PUBLICATIONS LIMITED หน้า [20]...