รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/4D. VALLISINHA พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) D. VALLISINHA หน้า [1]-[10]...
   BIA7.2/4D. G.LELE พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) D. G.LELE หน้า [11]-[18]...
   BIA7.2/4D.T.P. RAJAPAKSE พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) D.T.P. RAJAPAKSE หน้า [19]-[20]...
   BIA7.2/4DANA DUNLAP พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DANA DUNLAP หน้า [21]...
   BIA7.2/4DANIEL E.MOOR พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DANIEL E.MOOR หน้า [22]-[23]...
   BIA7.2/4DANIAL O'HANLONS พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DANIAL O'HANLONS หน้า [24]-[26]...
   BIA7.2/4DAVID COMBE พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DAVID COMBE หน้า [27]- [29]...
   BIA7.2/4DAVID LOY พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DAVID LOY หน้า [30]-[31]...
   BIA7.2/4DAVID SILVERSTIEN พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DAVID SILVERSTIEN หน้า [32]-[33]...
   BIA7.2/4DAVIES STAMM พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DAVIES STAMM หน้า [34]-[35]...
   BIA7.2/4DABBIE STEINBEG พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DABBIE STEINBEG หน้า [36]...
   BIA7.2/4DEC CARLSON พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DEC CARLSON หน้า [37]-[38]...
   BIA7.2/4DENIAUD OLIVIER พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DENIAUD OLIVIER หน้า [39]-[40]...
   BIA7.2/4DENIS VAILLANCOUR พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DENIS VAILLANCOUR หน้า [41]-[42]...
   BIA7.2/4DENNIS MURPHY พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DENNIS MURPHY หน้า [43]-[50]...
   BIA7.2/4DEREK PAYNE พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DEREK PAYNE หน้า [51]-[53]...
   BIA7.2/4DHARMA CAKRA SOCIETY พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DHARMA CAKRA SOCIETY หน้า [54]...
   BIA7.2/4DIETER MOELLER พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DIETER MOELLER หน้า [55]-[57]...
   BIA7.2/4DIRK DJATER พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DIRK DJATER หน้า [58]-[63]...
   BIA7.2/4DIUSH DODDS พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DIUSH DODDS หน้า [64]- [66]...
   BIA7.2/4DONALD K. SWEARER พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DONALD K. SWEARER หน้า [67]- [68]...
   BIA7.2/4DOUGLAS GOULD พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DOUGLAS GOULD หน้า [69]-[70]...
   BIA7.2/4DOUGLAS SEDLACEK พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) DOUGLAS SEDLACEK หน้า [71]...