รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/3C.M. BHANDARI พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) C.M. BHANDARI หน้า [1]-[2]...
   BIA7.2/3CARL TROCXI พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CARL TROCXI หน้า [3]-[4]...
   BIA7.2/3CARLA DEICKE พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CARLA DEICKE หน้า [5]-[8]...
   BIA7.2/3CARLOLIEN TU Ÿ THOF พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CARLOLIEN TU Ÿ THOF หน้า [9]-[11]...
   BIA7.2/3CARROLL F.RAAUM พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CARROLL F.RAAUM หน้า [12]-[18]...
   BIA7.2/3CAZ PINNEY พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CAZ PINNEY หน้า [19]-[21]...
   BIA7.2/3CENTRUM VOOR BOEDDHISTISCHE. พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CENTRUM VOOR BOEDDHISTISCHE. หน้า [22]...
   BIA7.2/3CHAS F. KNIGHT พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CHAS F. KNIGHT หน้า [23]-[24]...
   BIA7.2/3CHRISTINE STEWART พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CHRISTINE STEWART หน้า [25]-[27]...
   BIA7.2/3CHRISTMAS HUMPHREYS พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CHRISTMAS HUMPHREYS หน้า [28]-[29]...
   BIA7.2/3CHARLENE M. SPRETNAK พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CHARLENE M. SPRETNAK หน้า [30]-[35]...
   BIA7.2/3CHRISTOPHER TITMUSS พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CHRISTOPHER TITMUSS หน้า [36]-[76]...
   BIA7.2/3CITTABALO, BHIKKHU พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CITTABALO, BHIKKHU หน้า [77]...
   BIA7.2/3CLAUDIA BROWN พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CLAUDIA BROWN หน้า [78]-[82]...
   BIA7.2/3COLLIN ASH พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) COLLIN ASH หน้า [83]-[84]...
   BIA7.2/3CORNELIA DELLENBAUGH พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CORNELIA DELLENBAUGH หน้า [85]...
   BIA7.2/3CYNYHIA NEALE พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) CYNYHIA NEALE หน้า [86]...