รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.2/2B.G. PROST พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) B.G. PROST หน้า [1]-[2]...
   BIA7.2/2BAWALY MARTIN. พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BAWALY MARTIN. หน้า [3]-[4]...
   BIA7.2/2BARRY WOODHOUSE. พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BARRY WOODHOUSE. หน้า [5]-[6]...
   BIA7.2/2BERNARD JENNINGS. พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BERNARD JENNINGS. หน้า [7]-[11]...
   BIA7.2/2BERYL SAWYER. พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BERYL SAWYER. หน้า [12]-[13]...
   BIA7.2/2BIJAN FATEMI. พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BIJAN FATEMI. หน้า [14]-[16]...
   BIA7.2/2BILL MAHAFFAY. พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BILL MAHAFFAY. หน้า [17]-[18]...
   BIA7.2/2BLANCHE M.PINKERTON. พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BLANCHE M.PINKERTON. หน้า [19]-[21]...
   BIA7.2/2BONITA KRASNUPOLES. พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BONITA KRASNUPOLES. หน้า [22]...
   BIA7.2/2BRENT J. WALKER. พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BRENT J. WALKER. หน้า [23]-[25]...
   BIA7.2/2BRITISH MAHA-BODHI SOCIETY พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BRITISH MAHA-BODHI SOCIETY หน้า [26]-[27]...
   BIA7.2/2BUDDHIST PUBLICATION SOCIETY พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BUDDHIST PUBLICATION SOCIETY หน้า [28]-[29]...
   BIA7.2/2BUDDHIST TEMPLE (MUNCHEN) พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BUDDHIST TEMPLE (MUNCHEN) หน้า [30]...
   BIA7.2/2BUDDHIST WORLD PUBLICATION พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) BUDDHIST WORLD PUBLICATION หน้า [31]...