รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.1/30ฮิลลารี ฮิท พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ฮิลลารี ฮิท หน้า [1]-[2]...
   BIA7.1/30เฮง อิฏฺฐาจาโร, พระมหา พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) เฮง อิฏฺฐาจาโร, พระมหา หน้า [3]-[4]...
   BIA7.1/30เฮอร์เบิต เกรเธอร์ พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) เฮอร์เบิต เกรเธอร์ หน้า [5]-[8]...
   BIA7.1/30เฮอร์เบิต พี. ฟิลลิปส์ พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) เฮอร์เบิต พี. ฟิลลิปส์ หน้า [9]-[10]...