รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.1/21ลภชัย สุรทิณฑ์, พล.ท. พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ลภชัย สุรทิณฑ์, พล.ท. หน้า [1]-[9]...
   BIA7.1/21ลมัย หงษ์ยนต์, คุณหญิง พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ลมัย หงษ์ยนต์, คุณหญิง หน้า [10]-[11]...
   BIA7.1/21ล่วง วรินทรเวช พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ล่วง วรินทรเวช หน้า [12]...
   BIA7.1/21ล่อง ชยานันท์ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ล่อง ชยานันท์ หน้า [13]...
   BIA7.1/21ละออง ศรีสุคนธ์ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ละออง ศรีสุคนธ์ หน้า [14]...
   BIA7.1/21ละออง สุวรรณรักษ์ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ละออง สุวรรณรักษ์ หน้า [15]-[18]...
   BIA7.1/21ละออง แสงเดช พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ละออง แสงเดช หน้า [19]-[35]...
   BIA7.1/21ละเอียด วิสุทธิแพทย์ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ละเอียด วิสุทธิแพทย์ หน้า [36]-[38]...
   BIA7.1/21ละเอียด ศิลาน้อย พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ละเอียด ศิลาน้อย หน้า [39]-[40]...
   BIA7.1/21ลักษณา สามเสน พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ลักษณา สามเสน หน้า [41]-[43]...
   BIA7.1/21ลั้ง แซ่เฮง พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ลั้ง แซ่เฮง หน้า [44]-[45]...
   BIA7.1/21ลัดดา พัฒน์นุ่น พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ลัดดา พัฒน์นุ่น หน้า [46]...
   BIA7.1/21ลัดดา เหมทานนท์ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ลัดดา เหมทานนท์ หน้า [47]-[48]...
   BIA7.1/21ลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี), พระยา พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี), พระยา หน้า [49]-[288]...
   BIA7.1/21ลาวัลย์ รัตนาลือชากุล พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ลาวัลย์ รัตนาลือชากุล หน้า [289]-[291]...
   BIA7.1/21ลำดวน อภิธมฺโม, พระ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ลำดวน อภิธมฺโม, พระ หน้า [292]...
   BIA7.1/21เล็ก ฉนฺทกโร, พระมหา พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เล็ก ฉนฺทกโร, พระมหา หน้า [293]...
   BIA7.1/21เล็ก ร้านปราการ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เล็ก ร้านปราการ หน้า [294]-[297]...
   BIA7.1/21เล็ก วงศ์เอเกิ์ด พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เล็ก วงศ์เอเกิ์ด หน้า [298]...
   BIA7.1/21เลอศิลป์ อักษรศรี พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เลอศิลป์ อักษรศรี หน้า [299]...
   BIA7.1/21เลิศ จตฺตมโล, พระ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เลิศ จตฺตมโล, พระ หน้า [300]-[324]...
   BIA7.1/21เลียง ไชยกาล พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เลียง ไชยกาล หน้า [325]...
   BIA7.1/21เลียง ผาริกา พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เลียง ผาริกา หน้า [326]...
   BIA7.1/21เลียง เสถียรสุต พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เลียง เสถียรสุต หน้า [327]-[400]...
   BIA7.1/21เลียบ บุญชูช่วย พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เลียบ บุญชูช่วย หน้า [401]-[402]...
   BIA7.1/21เลียบ บุณยรัตพันธุ์ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เลียบ บุณยรัตพันธุ์ หน้า [403]-[405]...
   BIA7.1/21เลียบ พิมพ์พันธ์ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เลียบ พิมพ์พันธ์ หน้า [406]-[407]...
   BIA7.1/21เลื่อง อินทรทิพย์ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เลื่อง อินทรทิพย์ หน้า [408]-[410]...
   BIA7.1/21เลื่องหงส์ เหมะกุล พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เลื่องหงส์ เหมะกุล หน้า [411]-[447]...
   BIA7.1/21เลื่อน มาลาเพชร พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เลื่อน มาลาเพชร หน้า [448]-[449]...
   BIA7.1/21โลหภูมิพิทยานุการ, ขุน พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) โลหภูมิพิทยานุการ, ขุน หน้า [450]...