รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.1/20รณสิทธิพิชัย, พ.อ.หลวง พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รณสิทธิพิชัย, พ.อ.หลวง หน้า [1]-[3]...
   BIA7.1/20รวงผึ้ง เกษรศิริ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รวงผึ้ง เกษรศิริ หน้า [4]-[7]...
   BIA7.1/20รวยริน กุลชล พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รวยริน กุลชล หน้า [8]-[16]...
   BIA7.1/20รสสุคนธ์ ยะโสธร พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รสสุคนธ์ ยะโสธร หน้า [17]-[18]...
   BIA7.1/20ระดม เสาจินดารัตน์ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ระดม เสาจินดารัตน์ หน้า [19]-[24]...
   BIA7.1/20ระบิล บุนนาค พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ระบิล บุนนาค หน้า [25]-[156]...
   BIA7.1/20ระเบียบ คุณะเกษม พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ระเบียบ คุณะเกษม หน้า [157]...
   BIA7.1/20ระเบียบ นามากุล พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ระเบียบ นามากุล หน้า [158]-[159]...
   BIA7.1/20ระเบียบ ปภงฺกโร, พระ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ระเบียบ ปภงฺกโร, พระ หน้า [160]-[164]...
   BIA7.1/20ระวี ภาวิไล พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ระวี ภาวิไล หน้า [165]-[180]...
   BIA7.1/20ระหัส เทพปฏิมา พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ระหัส เทพปฏิมา หน้า [181]-[182]...
   BIA7.1/20รังษี รกฺขิตธมฺโม, พระมหา พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รังษี รกฺขิตธมฺโม, พระมหา หน้า [183]...
   BIA7.1/20รังสรรค์ ต่อสุวรรณ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รังสรรค์ ต่อสุวรรณ หน้า [184]-[187]...
   BIA7.1/20รัญจวน อินทรกำแหง, อุบาสิกาคุณ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัญจวน อินทรกำแหง, อุบาสิกาคุณ หน้า [188]-[237]...
   BIA7.1/20รัตน์ ขนฺติธโร, พระ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัตน์ ขนฺติธโร, พระ หน้า [238]-[239]...
   BIA7.1/20รัตน เศวตเศรณี, น.อ. พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัตน เศวตเศรณี, น.อ. หน้า [240]-[241]...
   BIA7.1/20รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร หน้า [242]-[243]...
   BIA7.1/20รัตนา คำวิลัยศักดิ์ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัตนา คำวิลัยศักดิ์ หน้า [244]...
   BIA7.1/20รัตนา จุลวิชิต พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัตนา จุลวิชิต หน้า [245]-[246]...
   BIA7.1/20รัตนา วชิโรดม พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัตนา วชิโรดม หน้า [247]...
   BIA7.1/20รัตนา วรรณศิริ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัตนา วรรณศิริ หน้า [248]-[249]...
   BIA7.1/20รัตนา สิริธรรมสกุล พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัตนา สิริธรรมสกุล หน้า [250]...
   BIA7.1/20รัตนาภรณ์ ทรัพย์อนันต์ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัตนาภรณ์ ทรัพย์อนันต์ หน้า [251]...
   BIA7.1/20รัศมี พลายงาม พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัศมี พลายงาม หน้า [252]...
   BIA7.1/20รัศมีแข วิโรจน์รัตน์ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัศมีแข วิโรจน์รัตน์ หน้า [253]-[256]...
   BIA7.1/20รัสมี นามวงศ์ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รัสมี นามวงศ์ หน้า [257]-[263]...
   BIA7.1/20ราเมศร์ วัชรสินธุ์ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ราเมศร์ วัชรสินธุ์ หน้า [264]-[265]...
   BIA7.1/20ราชกิจวรเดช พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ราชกิจวรเดช หน้า [266]-[267]...
   BIA7.1/20ราชภาศินัย, เจ้า พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ราชภาศินัย, เจ้า หน้า [268]-[270]...
   BIA7.1/20ราวี รกฺขิตธมฺโม, พระมหา พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ราวี รกฺขิตธมฺโม, พระมหา หน้า [271]...
   BIA7.1/20รำจวน หงสเวส พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รำจวน หงสเวส หน้า [272]-[275]...
   BIA7.1/20รุ่งเรือง บุญโญรส พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รุ่งเรือง บุญโญรส หน้า [276]-[290]...
   BIA7.1/20รุ่งนภา ลือเกียรติกุล พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รุ่งนภา ลือเกียรติกุล หน้า [291]-[293]...
   BIA7.1/20รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน หน้า [294]-[295]...
   BIA7.1/20รุ่งเรือง บุญโญรส พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รุ่งเรือง บุญโญรส หน้า [296]-[297]...
   BIA7.1/20รุจยา อาภากร, ม.ร.ว. พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รุจยา อาภากร, ม.ร.ว. หน้า [298]...
   BIA7.1/20รุ่น พรหมพฤกษ์ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รุ่น พรหมพฤกษ์ หน้า [299]...
   BIA7.1/20รุปราณี สังขะเวส พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) รุปราณี สังขะเวส หน้า [300]...
   BIA7.1/20เริงธรรม ลัดพลี พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เริงธรรม ลัดพลี หน้า [301]-[313]...
   BIA7.1/20เริ่มพงษ์ ทวระ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เริ่มพงษ์ ทวระ หน้า [314]...
   BIA7.1/20เรียม สุโกศล พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เรียม สุโกศล หน้า [315]-[317]...
   BIA7.1/20เรืองวิทย์ อภิปญฺโญ, พระ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เรืองวิทย์ อภิปญฺโญ, พระ หน้า [318]-[320]...
   BIA7.1/20เรืองศักดิ์ ดัชนีย์, จ.ส.ต. พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เรืองศักดิ์ ดัชนีย์, จ.ส.ต. หน้า [321]-[323]...
   BIA7.1/20เรืองอุไร ศรีนิลทา พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เรืองอุไร ศรีนิลทา หน้า [324]...
   BIA7.1/20โรจนศิลป์, ห้องภาพ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) โรจนศิลป์, ห้องภาพ หน้า [325]-[326]...
   BIA7.1/20โรจน์ สุวรรณสุทธิ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) โรจน์ สุวรรณสุทธิ หน้า [327]-[350]...
   BIA7.1/20ฤทธิ์ ผลเจริญ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ฤทธิ์ ผลเจริญ หน้า [351]-[352]...