รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.1/19ยก ยังสกุล พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยก ยังสกุล หน้า [1]...
   BIA7.1/19ยงยุทธ เจริญวงศ์ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยงยุทธ เจริญวงศ์ หน้า [2]...
   BIA7.1/19ยงยุทธ์ โชติรวี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยงยุทธ์ โชติรวี หน้า [3]...
   BIA7.1/19ยงยุทธ ธมฺมิโก, พระ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยงยุทธ ธมฺมิโก, พระ หน้า [4]-[6]...
   BIA7.1/19ยงยุทธ สดคมขำ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยงยุทธ สดคมขำ หน้า [7]-[8]...
   BIA7.1/19ยวง พัดนุ่น พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยวง พัดนุ่น หน้า [9]-[10]...
   BIA7.1/19ยวงรัตน์ พัฒนพงศ์ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยวงรัตน์ พัฒนพงศ์ หน้า [11]-[12]...
   BIA7.1/19ยอด กปิตถัย พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยอด กปิตถัย หน้า [13]-[14]...
   BIA7.1/19ยอด จันเรียง พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยอด จันเรียง หน้า [15]-[16]...
   BIA7.1/19ยอดตาล มีเมศกุล, ร.อ. พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยอดตาล มีเมศกุล, ร.อ. หน้า [17]...
   BIA7.1/19ยอห์น เดียร์ลิน พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยอห์น เดียร์ลิน หน้า [18]-[20]...
   BIA7.1/19ยัง จนฺทโสภโณ, พระ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยัง จนฺทโสภโณ, พระ หน้า [21]-[23]...
   BIA7.1/19ยัง เผือกเนียม พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยัง เผือกเนียม หน้า [24]-[26]...
   BIA7.1/19ยัง พิทยานิยม พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยัง พิทยานิยม หน้า [27]-[29]...
   BIA7.1/19ยัง เวชแตง พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยัง เวชแตง หน้า [30]...
   BIA7.1/19ยาใจ พงษ์อนันต์ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยาใจ พงษ์อนันต์ หน้า [31]-[35]...
   BIA7.1/19ยุกต์ ณ ถลาง พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยุกต์ ณ ถลาง หน้า [36]...
   BIA7.1/19ยุกต์ อัศวรักษ์ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยุกต์ อัศวรักษ์ หน้า [37]-[39]...
   BIA7.1/19ยุทธดนัย ชินะโชติ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยุทธดนัย ชินะโชติ หน้า [40]...
   BIA7.1/19ยุทธนา ยุวนันทการุญ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยุทธนา ยุวนันทการุญ หน้า [41]-[44]...
   BIA7.1/19ยุพิน นิลอุบล พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยุพิน นิลอุบล หน้า [45]...
   BIA7.1/19ยุพิน เศวตะดุล พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยุพิน เศวตะดุล หน้า [46]-[130]...
   BIA7.1/19ยุพิน เอนกชัย พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ยุพิน เอนกชัย หน้า [131]...
   BIA7.1/19เย็นใจ รัตนวานิช พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เย็นใจ รัตนวานิช หน้า [132]-[134]...
   BIA7.1/19เยาวนุช ปิยะมโนธรรมกุล พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เยาวนุช ปิยะมโนธรรมกุล หน้า [135]...
   BIA7.1/19เยิ้ม รักษา พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เยิ้ม รักษา หน้า [136]...
   BIA7.1/19เยื้อน ภาณุทัต พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เยื้อน ภาณุทัต หน้า [137]-[142]...
   BIA7.1/19เยื้อน โอชเจริญ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) เยื้อน โอชเจริญ หน้า [143]-[147]...
   BIA7.1/19โยธิน อินฺทปญฺโญ, พระ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) โยธิน อินฺทปญฺโญ, พระ หน้า [148]...