รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.1/16พัทนา วิมาระศักดิ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พัทนา วิมาระศักดิ์ หน้า [1]...
   BIA7.1/16พันธุ์ทิพย์ กาญจนดุล พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พันธุ์ทิพย์ กาญจนดุล หน้า [2]-[5]...
   BIA7.1/16พันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน หน้า [6]-[17]...
   BIA7.1/16พิจิตรา สร้างสมวงษ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิจิตรา สร้างสมวงษ์ หน้า [18]-[27]...
   BIA7.1/16พิชชา พรหมเวช, พระ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิชชา พรหมเวช, พระ หน้า [28]...
   BIA7.1/16พิชัย เสมรสุต, พล.ต. พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิชัย เสมรสุต, พล.ต. หน้า [29]-[31]...
   BIA7.1/16พิชัย แซ่กัง, สามเณร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิชัย แซ่กัง, สามเณร หน้า [32]-[35]...
   BIA7.1/16พิชัย กุลละวณิชย์, พล.ต.อ. พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิชัย กุลละวณิชย์, พล.ต.อ. หน้า [36]...
   BIA7.1/16พิชัย รณคนา พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิชัย รณคนา หน้า [37]...
   BIA7.1/16พิชิต ปานสาร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิชิต ปานสาร หน้า [38]...
   BIA7.1/16พิชิต มโนชญกร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิชิต มโนชญกร หน้า [39]-[40]...
   BIA7.1/16พิชิต สุเมโธ, พระมหา พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิชิต สุเมโธ, พระมหา หน้า [41]-[42]...
   BIA7.1/16พิชิต สุทธยาคม พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิชิต สุทธยาคม หน้า [43]-[48]...
   BIA7.1/16พิณ วัฒนคีรี พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิณ วัฒนคีรี หน้า [49]-[57]...
   BIA7.1/16พิทน์ คงวิเชียรวัฒนะ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิทน์ คงวิเชียรวัฒนะ หน้า [58]-[59]...
   BIA7.1/16พิทยา หาญเกษม พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิทยา หาญเกษม หน้า [60]...
   BIA7.1/16พิทักษ์ กล้าหาญ, จ.ส.อ. พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิทักษ์ กล้าหาญ, จ.ส.อ. หน้า [61]-[63]...
   BIA7.1/16พิทักษ์ ชเนศวร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิทักษ์ ชเนศวร หน้า [64]-[68]...
   BIA7.1/16พินิจ จันทร์สมบูรณ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พินิจ จันทร์สมบูรณ์ หน้า [69]...
   BIA7.1/16พินิจ สีตุ่น พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พินิจ สีตุ่น หน้า [70]-[74]...
   BIA7.1/16พินิต รักทองหล่อ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พินิต รักทองหล่อ หน้า [75]...
   BIA7.1/16พิบูลย์ จันทร์, ร.ท. พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิบูลย์ จันทร์, ร.ท. หน้า [76]-[77]...
   BIA7.1/16พิพัฒน์ จักรางกูร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิพัฒน์ จักรางกูร หน้า [78]-[81]...
   BIA7.1/16พิพิตา อิมราพร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิพิตา อิมราพร หน้า [82]-[83]...
   BIA7.1/16พิภพ ธงไชย พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิภพ ธงไชย หน้า [84]-[86]...
   BIA7.1/16พิภพ บ้านใหม พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิภพ บ้านใหม หน้า [87]...
   BIA7.1/16พิมพ์ คำผาย พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิมพ์ คำผาย หน้า [88]...
   BIA7.1/16พิมพา ลิมปพยอม พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิมพา ลิมปพยอม หน้า [89]-[95]...
   BIA7.1/16พิมลโภคากร, ขุน พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิมลโภคากร, ขุน หน้า [96]...
   BIA7.1/16พิรัช แป้นพัฒน์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิรัช แป้นพัฒน์ หน้า [97]...
   BIA7.1/16พิริยะ ปญฺญาธโร, พระ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิริยะ ปญฺญาธโร, พระ หน้า [98]-[99]...
   BIA7.1/16พิรุณ อิทธิพงศ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิรุณ อิทธิพงศ์ หน้า [100]-[104]...
   BIA7.1/16พิลาส บูรณธรรม พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิลาส บูรณธรรม หน้า [105]-[106]...
   BIA7.1/16พิไลวัน สินธุโสภณ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิไลวัน สินธุโสภณ หน้า [107]-[108]...
   BIA7.1/16พิศมร เทย์เลอร์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิศมร เทย์เลอร์ หน้า [109]-[112]...
   BIA7.1/16พิศวง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิศวง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หน้า [113]-[116]...
   BIA7.1/16พิษณุ อรรฆภิญญ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิษณุ อรรฆภิญญ์ หน้า [117]...
   BIA7.1/16พิสิฐสุขการ, ขุน พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิสิฐสุขการ, ขุน หน้า [118]...
   BIA7.1/16พิสิตถ์ ไชยนันท์, ร.อ. พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิสิตถ์ ไชยนันท์, ร.อ. หน้า [119]...
   BIA7.1/16พิสิทฐ์ วรสิงห์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิสิทฐ์ วรสิงห์ หน้า [120]-[126]...
   BIA7.1/16พิสิทธิ์ บุรีคำ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิสิทธิ์ บุรีคำ หน้า [127]-[128]...
   BIA7.1/16พิสิษฐ์ ประมวลทรัพย์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิสิษฐ์ ประมวลทรัพย์ หน้า [129]...
   BIA7.1/16พิสิษฐ์ วิริยศิริ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พิสิษฐ์ วิริยศิริ หน้า [130]-[131]...
   BIA7.1/16พีระ ใยฤทธิ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พีระ ใยฤทธิ์ หน้า [132]-[133]...
   BIA7.1/16พีรพล เพชรรูจี พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พีรพล เพชรรูจี หน้า [134]...
   BIA7.1/16พีรพล ต่อวงศ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พีรพล ต่อวงศ์ หน้า [135]-[136]...
   BIA7.1/16พุก ฤกษ์เกษม พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พุก ฤกษ์เกษม หน้า [137]...
   BIA7.1/16พุฒ ชินวร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พุฒ ชินวร หน้า [138]-[139]...
   BIA7.1/16พุทธ์ สว่างอำพร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พุทธ์ สว่างอำพร หน้า [140]-[143]...
   BIA7.1/16พุทธมนต์ ณ สามพราน พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พุทธมนต์ ณ สามพราน หน้า [144]-[165]...
   BIA7.1/16พุทธรักษ รัศมีวงค์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พุทธรักษ รัศมีวงค์ หน้า [166]-[171]...
   BIA7.1/16พุ่ม นาคสีทอง พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พุ่ม นาคสีทอง หน้า [172]-[193]...
   BIA7.1/16พูม มิลินทรางกูร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พูม มิลินทรางกูร หน้า [194]...
   BIA7.1/16พูน สวัสดิ์สวงศ์ไชย, ร.อ.ต. พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พูน สวัสดิ์สวงศ์ไชย, ร.อ.ต. หน้า [195]-[198]...
   BIA7.1/16พูนทรัพย์ แสงบัว พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พูนทรัพย์ แสงบัว หน้า [199]...
   BIA7.1/16พูนศุข พนมยงค์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พูนศุข พนมยงค์ หน้า [200]...
   BIA7.1/16พูนสุข วรการ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พูนสุข วรการ หน้า [201]-[202]...
   BIA7.1/16พูม เดชวงศา, ท้าว พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พูม เดชวงศา, ท้าว หน้า [203]-[205]...
   BIA7.1/16พูลสวัสดิ์ โกศลเสรฐ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พูลสวัสดิ์ โกศลเสรฐ หน้า [206]-[216]...
   BIA7.1/16เพชร โอวาทจารี, พระ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพชร โอวาทจารี, พระ หน้า [217]-[218]...
   BIA7.1/16เพ็ญฉาย สิโรรส พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพ็ญฉาย สิโรรส หน้า [219]-[272]...
   BIA7.1/16เพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ หน้า [273]-[389]

ลูกสาวคุณประสิทธิ์ - คุณปราณี พุ่มชูศรี...
   BIA7.1/16เพ็ญพิชญ์ เจริญ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพ็ญพิชญ์ เจริญ หน้า [390]...
   BIA7.1/16เพ็ญศรี โกสีย์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพ็ญศรี โกสีย์ หน้า [391]...
   BIA7.1/16เพ็ญศรี ยาสมุทร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพ็ญศรี ยาสมุทร หน้า [392]-[393]...
   BIA7.1/16เพรียง โรจนรัส พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพรียง โรจนรัส หน้า [394]-[483]...
   BIA7.1/16เพล้า ติสฺสว์โส, พระมหา พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพล้า ติสฺสว์โส, พระมหา หน้า [484]...
   BIA7.1/16เพลินพิศ ยลพจน์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพลินพิศ ยลพจน์ หน้า [485]-[486]...
   BIA7.1/16เพิ่ม สิริวัธน์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพิ่ม สิริวัธน์ หน้า [487]-[491]...
   BIA7.1/16เพิ่ม อุไร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพิ่ม อุไร หน้า [492]...
   BIA7.1/16เพิ่มสมบัติ สัลลกะตถ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพิ่มสมบัติ สัลลกะตถ หน้า [493]-[499]...
   BIA7.1/16เพียร ศิริสงคราม พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพียร ศิริสงคราม หน้า [500]-[504]...
   BIA7.1/16เพื่อน สำอางค์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพื่อน สำอางค์ หน้า [505]-[516]...
   BIA7.1/16เพื่อน สินธุโสภณ, คุณหญิง พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) เพื่อน สินธุโสภณ, คุณหญิง หน้า [517]-[548]...
   BIA7.1/16แพ อากาศวิภาต, ร.ท. พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) แพ อากาศวิภาต, ร.ท. หน้า [549]-[554]...
   BIA7.1/16โพธิ ศรีวาลัย พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) โพธิ ศรีวาลัย หน้า [555]-[563]...
   BIA7.1/16ไพโรจน์ เจริญขวัญ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ไพโรจน์ เจริญขวัญ หน้า [564]-[566]...
   BIA7.1/16ไพโรจน์ บูรณวนิช พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ไพโรจน์ บูรณวนิช หน้า [567]-[570]...
   BIA7.1/16ไพฑูรย์ อรัณยภาค, ร.ต.ท. พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ไพฑูรย์ อรัณยภาค, ร.ต.ท. หน้า [571]-[572]...
   BIA7.1/16ไพบูลย์ กอนันทา พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ไพบูลย์ กอนันทา หน้า [573]...
   BIA7.1/16ไพบูลย์ พงศ์รัตนพิศุทธิ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ไพบูลย์ พงศ์รัตนพิศุทธิ์ หน้า [574]-[578]...
   BIA7.1/16ไพบูลย์ สิทธิคู พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ไพบูลย์ สิทธิคู หน้า [579]-[743]...
   BIA7.1/16ไพบูลย์ อินทรวิชา พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ไพบูลย์ อินทรวิชา หน้า [744]...
   BIA7.1/16ไพบูลย์ธรรม เหล่ามโนรมย์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ไพบูลย์ธรรม เหล่ามโนรมย์ หน้า [745]...
   BIA7.1/16ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุช พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุช หน้า [746]-[747]...
   BIA7.1/16ไพรัช วงศ์อนันต์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ไพรัช วงศ์อนันต์ หน้า [748]-[750]...
   BIA7.1/16ไพวรรณ เปี่ยมปิติ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ไพวรรณ เปี่ยมปิติ หน้า [751]-[761]...
   BIA7.1/16ไพศาล กู้เมือง พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ไพศาล กู้เมือง หน้า [762]-[766]...
   BIA7.1/16ฟุ้ง ศรีวิจารณ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ฟุ้ง ศรีวิจารณ์ หน้า [767]-[771]...
   BIA7.1/16ฟุ้งเฟื่อง เครือตราชู พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ฟุ้งเฟื่อง เครือตราชู หน้า [772]-[780]...
   BIA7.1/16แฟรนซิส ซีลี่ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) แฟรนซิส ซีลี่ หน้า [781]-[784]...