รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7.1/15พงษ์เทพ ตรีศักดิ์วัฒนพร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พงษ์เทพ ตรีศักดิ์วัฒนพร หน้า [1]-[4]...
   BIA7.1/15พงษ์ศักดิ์ เตชธมฺโม, พระ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พงษ์ศักดิ์ เตชธมฺโม, พระ หน้า [5]-[10]...
   BIA7.1/15พงษ์สวัสดิ์ ผาสุกฺธมฺโม, พระ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พงษ์สวัสดิ์ ผาสุกฺธมฺโม, พระ หน้า [11]-[13]...
   BIA7.1/15พงษ์สวัสดิ์ ผาสุกฺธมฺโม, พระ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พงษ์สวัสดิ์ ผาสุกฺธมฺโม, พระ หน้า [14]-[16]...
   BIA7.1/15พจน์ โพอุทัย พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พจน์ โพอุทัย หน้า [17]-[28]...
   BIA7.1/15พยงค์ อติชาติ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พยงค์ อติชาติ หน้า [29]-[38]...
   BIA7.1/15พยนต์ ภู่เทศ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พยนต์ ภู่เทศ หน้า [39]-[41]...
   BIA7.1/15พยอม ชาติกานนท์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พยอม ชาติกานนท์ หน้า [42]...
   BIA7.1/15พยอม ฐานภทฺโท, พระ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พยอม ฐานภทฺโท, พระ หน้า [43]-[46]...
   BIA7.1/15พยุง ฉายางกูร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พยุง ฉายางกูร หน้า [47]-[49]...
   BIA7.1/15พร กลฺยาณจาโร, พระมหา พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พร กลฺยาณจาโร, พระมหา หน้า [50]-[75]...
   BIA7.1/15พร กุสุมภ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พร กุสุมภ์ หน้า [76]-[82]...
   BIA7.1/15พร ขำโสภี พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พร ขำโสภี หน้า [83]-[95]...
   BIA7.1/15พร จนฺทโชโต, พระ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พร จนฺทโชโต, พระ หน้า [96]-[98]...
   BIA7.1/15พร แสนขยัน พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พร แสนขยัน หน้า [99]-[101]...
   BIA7.1/15พรจันทร์ วัฒนศิริชัยกุล พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พรจันทร์ วัฒนศิริชัยกุล หน้า [102]...
   BIA7.1/15พรเทพ ฐิตปญฺโญ, พระ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พรเทพ ฐิตปญฺโญ, พระ หน้า [103]-[109]...
   BIA7.1/15พรทิพย์ เชาวรียวงษ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พรทิพย์ เชาวรียวงษ์ หน้า [110]-[112]...
   BIA7.1/15พรพรรณ สุจริตวณิช พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พรพรรณ สุจริตวณิช หน้า [113]-[114]...
   BIA7.1/15พรรณี มานุรัตนวงศ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พรรณี มานุรัตนวงศ์ หน้า [115]-[116]...
   BIA7.1/15พรรณี สิทธิไพศาล พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พรรณี สิทธิไพศาล หน้า [117]-[118]...
   BIA7.1/15พรศิลป์ รัตนชูเดช พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พรศิลป์ รัตนชูเดช หน้า [119]-[127]...
   BIA7.1/15พร้อม ฉนฺทธมฺโม, พระ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พร้อม ฉนฺทธมฺโม, พระ หน้า [128]...
   BIA7.1/15พร้อม รักทองหล่อ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พร้อม รักทองหล่อ หน้า [129]...
   BIA7.1/15พระครูภาวนาวิริยาจารย์ (สุธรรม ถิราโส) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูภาวนาวิริยาจารย์ (สุธรรม ถิราโส) หน้า [130]

พ.ศ. 2510 เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาพระ

สมณศักดิ์
...
   BIA7.1/15พระครูวินัยธรสีลนันทะ (วง สีลานนฺโท) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูวินัยธรสีลนันทะ (วง สีลานนฺโท) หน้า [131]-[140]...
   BIA7.1/15พระครูปลัดพวง วุฑฺฒิสาโร พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูปลัดพวง วุฑฺฒิสาโร หน้า [141]-[143]...
   BIA7.1/15พระครูปลัดแพร้ว ธมฺมปญฺโญ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูปลัดแพร้ว ธมฺมปญฺโญ หน้า [144]-[166]...
   BIA7.1/15พระครูปลัดศีลวัฒน์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูปลัดศีลวัฒน์ หน้า [167]

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2490 เป็น พระครูปลัดศีลวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมโกศ...
   BIA7.1/15พระเทพสิทธินายก (ข้อง เกสโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระเทพสิทธินายก (ข้อง เกสโร) หน้า [168]

สมณศักดิ์
5 ธ.ค. พ.ศ. 2496 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครู...
   BIA7.1/15พระครูชยาภิวัฒน์ (กลั่น ปิยทสฺสี) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูชยาภิวัฒน์ (กลั่น ปิยทสฺสี) หน้า [169]-[170]

พ.ศ. 2498 เป็น เจ้าอาวาสวัดพุมเรียง
พ.ศ. 2500...
   BIA7.1/15พระครูถาวรธรรมพิสุทธิ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูถาวรธรรมพิสุทธิ์ หน้า [171]-[172]...
   BIA7.1/15พระครูถาวรวัตวิมล (แก้ว ทินฺโนภาโส) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูถาวรวัตวิมล (แก้ว ทินฺโนภาโส) หน้า [173]-[177]

พ.ศ. 2477 เป็น เจ้าอาวาสวัดวชิราราม

สมณศั...
   BIA7.1/15พระครูถิรบุญญาการ (สถิตย์ ถิรปุญฺโญ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูถิรบุญญาการ (สถิตย์ ถิรปุญฺโญ) หน้า [178]-[180]...
   BIA7.1/15พระครูบวรชัยกิจ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูบวรชัยกิจ หน้า [181]-[182]...
   BIA7.1/15พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์ (ประสิทธิ์ ตารโก) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์ (ประสิทธิ์ ตารโก) หน้า [183]-[185]

พ.ศ. 2465 เป็น เจ้าอาวาสวัดไทร

สมณศักดิ...
   BIA7.1/15พระครูปราการสมานคุณ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูปราการสมานคุณ หน้า [186]...
   BIA7.1/15พระราชสุทธิโมลี (พินิจ วราจาโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระราชสุทธิโมลี (พินิจ วราจาโร) หน้า [187]-[189]

พ.ศ. 2544 เป็น เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
...
   BIA7.1/15พระชยาภิวัฒน์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระชยาภิวัฒน์ หน้า [190]-[191]

สมณศักดิ์
พ.ศ. 25.. เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูพิพิธกิจจาทร
5 ...
   BIA7.1/15พระครูพิสัยนวการ (ดือ อินฺทธมฺโม) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูพิสัยนวการ (ดือ อินฺทธมฺโม) หน้า [192]-[198]

พ.ศ.2490 เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธาราม

สมณศักดิ์...
   BIA7.1/15พระครูโพธาภิรัต พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูโพธาภิรัต หน้า [199]...
   BIA7.1/15พระครูมนูญธรรมาภรณ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูมนูญธรรมาภรณ์ หน้า [200]-[202]...
   BIA7.1/15พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ (เริ่ม วิมโล) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ (เริ่ม วิมโล) หน้า [203]

พ.ศ. 2490 เป็น เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
พ.ศ. 2508 เป็น เ...
   BIA7.1/15พระสุตาวุธวิสิฐ (ขรรค์ชัย อาภากโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระสุตาวุธวิสิฐ (ขรรค์ชัย อาภากโร) หน้า [204]-[205]

พ.ศ. 2529-2540 เป็น เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม ...
   BIA7.1/15พระครูวัตตปาโมชช์ (ชุ่ม นาคะปราโมช) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูวัตตปาโมชช์ (ชุ่ม นาคะปราโมช) หน้า [206]-[214]...
   BIA7.1/15พระวิกรมมุนี (ผล อุปติสฺโส) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระวิกรมมุนี (ผล อุปติสฺโส) หน้า [215]

เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง

สมณศักดิ์
พ.ศ. 24.. เป็นพระครูสั...
   BIA7.1/15พระครูวิจิตรธรรมโกศล พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูวิจิตรธรรมโกศล หน้า [216]-[220]...
   BIA7.1/15พระมงคลพฤฒาจารย์ (คลิ้ง อตฺถจาโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระมงคลพฤฒาจารย์ (คลิ้ง อตฺถจาโร) หน้า [221]

พ.ศ. 2488-2536 เป็น เจ้าอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม (วัดห...
   BIA7.1/15พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร) หน้า [222]-[225]

พ.ศ. 2485 เป็น เจ้าคณะแขวงสันกำแพง
พ.ศ. 2525 เป็น...
   BIA7.1/15พระครูวิเศษการบดี (อ่วม ธมฺมทินฺโน) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูวิเศษการบดี (อ่วม ธมฺมทินฺโน) หน้า [226]

พ.ศ. 2464 เป็น เจ้าอาวาสวัดวิเศษการบดี

สมณศักดิ...
   BIA7.1/15พระครูศรีธวัชคุณาภรณ์ (เจริญ ฐิตวฑฺฒโน) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูศรีธวัชคุณาภรณ์ (เจริญ ฐิตวฑฺฒโน) หน้า [227]-[241]...
   BIA7.1/15พระธรรมวิโรจนเถร (พลับ ฐิติกโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระธรรมวิโรจนเถร (พลับ ฐิติกโร) หน้า [242]-[243]

พ.ศ. 2477-2484 จำพรรษา ณ วัดกาญจนาราม
พ.ศ. 2490...
   BIA7.1/15พระครูศีลคุณธราจารย์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูศีลคุณธราจารย์ หน้า [244]...
   BIA7.1/15พระระณังควินัยมุนี (เรวัต (บุญให้) สีลวฑฺฒโน) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระระณังควินัยมุนี (เรวัต (บุญให้) สีลวฑฺฒโน) หน้า [245]

พ.ศ. 2495-2516 เป็น เจ้าอาวาสวันจันทาราม...
   BIA7.1/15พระครูสมบูรณ์ธรรมโฆสิต (สมบุญ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูสมบูรณ์ธรรมโฆสิต (สมบุญ) หน้า [246]...
   BIA7.1/15พระครูสรวิชัย พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูสรวิชัย หน้า [247]-[249]

สมณศักดิ์
พ.ศ. 248. เป็น พระครูสรวิชัย ฐานานุกรมใน พระพิมลธรรม (ช...
   BIA7.1/15พระครูสรวุฒิพิศิษฐ์ (แทน ปิยสีโล) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูสรวุฒิพิศิษฐ์ (แทน ปิยสีโล) หน้า [250]-[251]

พ.ศ. 2493-2520 เป็น เจ้าคณะ 21 วัดมหาธาตุ

ส...
   BIA7.1/15พระครูสังฆวิชัย (ปรีชา โชติโก) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูสังฆวิชัย (ปรีชา โชติโก) หน้า [252]...
   BIA7.1/15พระครูสังวรสมาธิวัตร (ประเดิม โกมโล) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูสังวรสมาธิวัตร (ประเดิม โกมโล) หน้า [253]-[260]

พ.ศ. 2510-2529 เป็น เจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสน...
   BIA7.1/15พระครูสุธนธรรมสาร (ธน จนฺทโชโต) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูสุธนธรรมสาร (ธน จนฺทโชโต) หน้า [261]-[271]

พ.ศ. เป็น เจ้าอาวาสวัดชยาราม...
   BIA7.1/15พระสุธรรมธีรคุณ (ดำรง พทฺธญาโณ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระสุธรรมธีรคุณ (ดำรง พทฺธญาโณ) หน้า [272]

พ.ศ. 2492-2542 เป็น เจ้าอาวาสวัดไทยชุมพล

สมณศักดิ์
...
   BIA7.1/15พระสุเมธีวรคุณ (โถ พฺรหฺมสโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระสุเมธีวรคุณ (โถ พฺรหฺมสโร) หน้า [273]-[274]

พ.ศ. 2492-2510 เป็น เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก, เจ้าคณะจ...
   BIA7.1/15พระครูโสภณเจตสิการาม (ขำ ธมฺมโชโต) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูโสภณเจตสิการาม (ขำ ธมฺมโชโต) หน้า [275]-[302]

พ.ศ. 2482 เป็น เจ้าอาวาสวัดชยาราม
พ.ศ. 2488 ...
   BIA7.1/15พระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม นามธมฺโม) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม นามธมฺโม) หน้า [303]-[306]

พ.ศ. 2476 เป็น เจ้าคณะแขวงไชยา, รองเจ้าอา...
   BIA7.1/15พระครูอภัยเขตตนิคม (เซ่ง อภโย) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระครูอภัยเขตตนิคม (เซ่ง อภโย) หน้า [307]-[308]

พ.ศ. 2474 เป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านส้อง

สมณศักดิ์
...
   BIA7.1/15พระพรหมคุณาภรณ์ (เจียม จิรปุญฺโญ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระพรหมคุณาภรณ์ (เจียม จิรปุญฺโญ) หน้า [309]-[313]

พ.ศ. 2488 เป็น เจ้าอาวาสวัดพิพิธประสาทสุนทร

...
   BIA7.1/15พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก) หน้า [314]

พ.ศ. 2498 เป็น เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม

สมณศักดิ์
พ.ศ....
   BIA7.1/15พระเทพปริยัติมุนี (เข็บ อนงฺคโณ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระเทพปริยัติมุนี (เข็บ อนงฺคโณ) หน้า [315]

พ.ศ. 2494 เป็น เจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม

สมณศักดิ์...
   BIA7.1/15พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก) หน้า [316]-[326]

พ.ศ. 2496 เป็น ผู้รักษาการอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณรา...
   BIA7.1/15ทิพย์ปริญญา (ธูป กลัมพะสุต), พระ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ทิพย์ปริญญา (ธูป กลัมพะสุต), พระ หน้า [327]-[330]

พ.ศ. 2452 ลาสิกขาบท
พ.ศ. 2487 เป็นหัวหน้าคณะผู...
   BIA7.1/15พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) หน้า [331]-[336]

สมณศักดิ์

5 มี.ค. พ.ศ. 2535 เป็น พระครูปลัดศี...
   BIA7.1/15พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ) หน้า [337]-[338]

พ.ศ. 2527 - 2532 เป็น เจ้าคณะอำเภอลับแล

สมณศั...
   BIA7.1/15พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) หน้า [339]-[340]

พ.ศ. 2460 เป็น เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามว...
   BIA7.1/15พระราชวชิรโมลี (แสง ญาณโสภโณ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระราชวชิรโมลี (แสง ญาณโสภโณ) หน้า [341]-[344]

พ.ศ. เป็น เจ้าอาวาสวัดแจ้ง

สมณศักดิ์
พ.ศ. 24.....
   BIA7.1/15พระวิศาลสมณคุณ (สังข์ ปุญฺญวฑฺฒโน) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระวิศาลสมณคุณ (สังข์ ปุญฺญวฑฺฒโน) หน้า [345]-[356]

พ.ศ. 2480 เป็น เจ้าอาวาสวัดโฆษิตวิหาร
พ.ศ. 2...
   BIA7.1/15พระราชวราภรณ์ (เจิม กนฺตสีโล) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระราชวราภรณ์ (เจิม กนฺตสีโล) หน้า [357]

สมณศักดิ์
5 ธ.ค. พ.ศ. 2497 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พ...
   BIA7.1/15พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม) หน้า [358]

พ.ศ. 2531 เป็น เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2538 เป็น เ...
   BIA7.1/15พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม) หน้า [359]

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2484 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีสม...
   BIA7.1/15พระธรรมทัศนาธร (ทองสุก สุทสฺโส) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระธรรมทัศนาธร (ทองสุก สุทสฺโส) หน้า [360]-[361]

พ.ศ. 2494 เป็น เจ้าคณะตรวจการภาค 4

สมณศักดิ์
...
   BIA7.1/15พระสุตาวุธวิสิฐ (ขรรค์ชัย อาภากโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระสุตาวุธวิสิฐ (ขรรค์ชัย อาภากโร) หน้า [362]-[363]

พ.ศ. 2529-2540 เป็น เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม ...
   BIA7.1/15พระสุเมธมุนี (มหาบุญเชือน ปธ.5) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระสุเมธมุนี (มหาบุญเชือน ปธ.5)หน้า [364]-[367]

สมณศักดิ์
7 พ.ค. พ.ศ. 2493 เป็นพระราชาคณะชั้นสาม...
   BIA7.1/15พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์ (ประสิทธิ์ ตารโก) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์ (ประสิทธิ์ ตารโก) หน้า [368]

พ.ศ. 2465 เป็น เจ้าอาวาสวัดไทร

สมณศักดิ์
พ.ศ...
   BIA7.1/15พระสุเมธมังคลาจารย์ (อมร อมรปญฺโญ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระสุเมธมังคลาจารย์ (อมร อมรปญฺโญ) หน้า [369]

พ.ศ. 2489-2533 เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรม...
   BIA7.1/15พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) หน้า [370]-[372]

สมณศักดิ์
1 มี.ค. พ.ศ. 2489 เป็นพระราชาคณะชั้นสามั...
   BIA7.1/15พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) หน้า [373]-[374]

พ.ศ. 2490 เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมห...
   BIA7.1/15พระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรัต) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรัต) หน้า [375]-[425]

พ.ศ. 2483 เป็น เจ้าอาวาสวัดดอนทรายแก้ว
พ.ศ. 249...
   BIA7.1/15พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) หน้า [426]

พ.ศ. 252. เป็น เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

สมณศักดิ์
5 ธ.ค....
   BIA7.1/15พระราชธรรมโสภณ (เผื่อน สุมโน) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระราชธรรมโสภณ (เผื่อน สุมโน) หน้า [427]-[428]

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) เป็นพระกรรมวาจา...
   BIA7.1/15พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี) หน้า [429]

พ.ศ. 2494 เป็น เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2517 เป็น ...
   BIA7.1/15พระราชเมธากรกวี (สุบิน สุเมโธ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระราชเมธากรกวี (สุบิน สุเมโธ) หน้า [430]

เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร

สมณศักดิ์
5 ธ.ค. พ.ศ. 2494 เป...
   BIA7.1/15สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) หน้า [431]-[432]

สมณศักดิ์
1 มี.ค. พ.ศ. 2484 เป็นพระราชาคณะชั...
   BIA7.1/15พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก) หน้า [433]-[443]

พ.ศ. 2496 เป็น ผู้รักษาการอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณรา...
   BIA7.1/15พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) หน้า [444]

พ.ศ. 2491 เป็น แม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. 2493 เป็น สังฆมนตรีช...
   BIA7.1/15พระธรรมปัญญาบดี (เพียร อุตฺตโม) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระธรรมปัญญาบดี (เพียร อุตฺตโม) หน้า [445]-[446]

เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์

สมณศักดิ์
5 ธ.ค. พ.ศ....
   BIA7.1/15พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) หน้า [447]-[457]

พ.ศ. 2476-2490 เป็น เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาส
พ.ศ. 24...
   BIA7.1/15พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล) หน้า [458]-[461]

พ.ศ. 2447 เป็น เจ้าอาวาสวัดขันเงิน
พ.ศ. 2489 เป็...
   BIA7.1/15สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) หน้า [462]

พ.ศ. 2501-2541 เป็น เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริกา...
   BIA7.1/15สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หน้า [463]-[464]

สมณศักดิ์
5 ธ.ค. พ.ศ. 2512 เป็นพระราชาคณ...
   BIA7.1/15พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) หน้า [465]-[675]

สมณศักดิ์
5 ธ.ค. พ.ศ. 2499 เป็นพระราชาคณะชั...
   BIA7.1/15สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร์ นิรนฺตโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร์ นิรนฺตโร) หน้า [676]

สมณศักดิ์
8 มิ.ย. พ.ศ. 2490 เป็นพระราชาคณะชั้นสาม...
   BIA7.1/15พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) หน้า [677]-[689]

สมณศักดิ์

4 ธ.ค. พ.ศ. 2493 เป็นพระราชาคณะ...
   BIA7.1/15สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) หน้า[690]

สมณศักดิ์
5 ธ.ค. พ.ศ. 2501 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ...
   BIA7.1/15สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) หน้า [691]-[725]

พ.ศ. 2476 เป็น ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
พ...
   BIA7.1/15สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) หน้า [726]

พ.ศ. 2503-2536 เป็น เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร...
   BIA7.1/15พระราชรัตนโสภณ (จันทร์ จนฺทสิริ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พระราชรัตนโสภณ (จันทร์ จนฺทสิริ) หน้า [727]-[730]

พ.ศ. 2521-2533 เป็น เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามว...
   BIA7.1/15สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร์ นิรนฺตโร) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร์ นิรนฺตโร) หน้า [731]-[732]

สมณศักดิ์
8 มิ.ย. พ.ศ. 2490 เป็นพระราชาคณะช...
   BIA7.1/15สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) หน้า [733]

พ.ศ. 2466-2486 เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
...
   BIA7.1/15สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) หน้า [734]-[735]

พ.ศ. 2491 เป็น เจ้าอาว...
   BIA7.1/15พลากร แซ่เอ็ง พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พลากร แซ่เอ็ง หน้า [736]-[740]...
   BIA7.1/15พวง พันธุ์ลาภ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พวง พันธุ์ลาภ หน้า [741]...
   BIA7.1/15พ่วง บัวแก้ว พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พ่วง บัวแก้ว หน้า [742]...
   BIA7.1/15พอพันธุ์ มณีรัตนา พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พอพันธุ์ มณีรัตนา หน้า [743]-[749]...
   BIA7.1/15พัฒน์ จันทร์แก้ว พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พัฒน์ จันทร์แก้ว หน้า [750]...
   BIA7.1/15พัฒน์ ทานจฺฉนฺโท, พระ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พัฒน์ ทานจฺฉนฺโท, พระ หน้า [751]...
   BIA7.1/15พัฒน์ นีลวัฒนานนต์, พล.ต.ต. พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536แฟ้ม แฟ้ม 5/5 จดหมายบุคคล (พ) [พ.ศ. 2478-2536] หน้า [752]-[1008]...
   BIA7.1/15พัฒน์ นีลวัฒนานนต์, พล.ต.ต. พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) พัฒน์ นีลวัฒนานนต์, พล.ต.ต. หน้า [752]-[1008]...