รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7/4จดหมายบุคคล (ไม่ทราบนาม) 11 มิ.ย. 2481 ถึง 3 ก.พ. 2536ชิ้น (ITEM) จดหมายบุคคล (ไม่ทราบนาม) [11 มิ.ย. 2481 - 3 ก.พ. 2536] หน้า [1]-[236]...
   BIA7/4จดหมายบุคคล (ไม่ทราบนาม) 11 มิ.ย. 2481 ถึง 3 ก.พ. 2536ชิ้น (ITEM) จดหมายบุคคล (ไม่ทราบนาม) [11 มิ.ย. 2481 - 3 ก.พ. 2536] หน้า [237]-[526]...