รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7/3"ปัญหาที่ได้รับ" 31 ธ.ค. 2480 ถึง 18 ม.ค. 2536ชิ้น (ITEM) "ปัญหาที่ได้รับ" [31 ธ.ค. 2480 - 18 ม.ค. 2536] หน้า [1]-[268]...
   BIA7/3"ปัญหาที่ได้รับ" 31 ธ.ค. 2480 ถึง 18 ม.ค. 2536ชิ้น (ITEM) "ปัญหาที่ได้รับ" [31 ธ.ค. 2480 - 18 ม.ค. 2536] หน้า [269]-[486]...