รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA7/2จดหมาย "ติ-ชม" 5 ก.ย. 2479 ถึง 31 ต.ค. 2481ชิ้น (ITEM) จดหมาย "ติ-ชม" [5 ก.ย. 2479 - 31 ต.ค. 2481] หน้า [1]-[61]...