รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/54แบบปกหนังสือ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) แบบปกหนังสือ [ม.ท.] หน้า [1]-[44]...