รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/53วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน [ม.ท.] หน้า [1]-[20]...