รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/50 ภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ พ.ศ. 0000แฟ้ม ภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ [ม.ท.]...
   BIA6.3/50ภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ [ม.ท.] หน้า [1]-[48]...