รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/49"ธรรม - เพียงคำเดียว" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) "ธรรม - เพียงคำเดียว" [ม.ท.]
- ต้นฉบับลายมือ จำนวน 21 หน้า [1]-[21]...
   BIA6.3/49"ธรรม - เพียงคำเดียว" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) "ธรรม - เพียงคำเดียว" [ม.ท.]
- ต้นฉบับพิมพ์ดีด จำนวน 5 หน้า [22]-[26]...
   BIA6.3/49ธรรม - เพียงคำเดียว พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) "ธรรม - เพียงคำเดียว" [ม.ท.]
- บันทึกย่อลายมือ จำนวน 6 หน้า [27]-[32]...