รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/48บทสวดมนต์ ภาค 1 คำทำวัตร เช้า และเย็น (คำบูชาพระรัตนตรัย) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บทสวดมนต์ ภาค 1 คำทำวัตร เช้า และเย็น (คำบูชาพระรัตนตรัย)
[ม.ท.] หน้า [1]-[157]
หมายเหตุ เอกสารซ้ำ...