รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/47หลักพระพุทธศาสนา (ฉบับย่อ) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) หลักพระพุทธศาสนา (ฉบับย่อ) [ม.ท.] หน้า [1]-[37]
หมายเหตุ ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ชาวพุทธ ...