รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/44ธรรมบรรยายพิเศษ ประจำคืน ระหว่างพรรษา 9 ส.ค. - 17 ก.ย. 2495 17 ส.ค. 2532ชิ้น (ITEM) ธรรมบรรยายพิเศษ ประจำคืน ระหว่างพรรษา 9 ส.ค. - 17 ก.ย.2495 [17 ส.ค.2532] หน้า [1]-[105]...