รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/43คู่มือมนุษย์ (ฉบับย่อคำบรรยาย) ก.ย. 2529ชิ้น (ITEM) คู่มือมนุษย์ (ฉบับย่อคำบรรยาย) [ก.ย.2529] หน้า [1]-[50]
หมายเหตุ มีจดหมายมาจาก นายชลินทร์ อมรธรรม ล...