รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/41เพชรในพระไตรปิฏก 28 พ.ค. 2528ชิ้น (ITEM) ของขวัญวันล้ออายุ ปี 2528 [28 พ.ค.2528]
- เพชรในพระไตรปิฏก หน้า [1]-[13]...
   BIA6.3/41สวรรค์ทุกอิริยาบถ 28 พ.ค. 2528ชิ้น (ITEM) ของขวัญวันล้ออายุ ปี 2528 [28 พ.ค.2528]
- สวรรค์ทุกอิริยาบถ หน้า [14]-[26]...