รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/40บัญชาอุปสมบท ๘ - อาจารย์พุทธทาสขอโอกาส พูดในประเพณีปลงศพ พ่อหลวงแช่ม ชยธมฺโม พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัญชาอุปสมบท ๘-๙ [พ.ศ.2527-2528]
- บัญชาอุปสมบท๘ - อาจารย์พุทธทาสขอโอกาส พูดในประเพณีปลงศพ พ่อหลวงแ...
   BIA6.3/40บัญชาอุปสมบท ๙ - ขึ้นศักราช 2528 ที่สวนโมกขพลาราม "ศาสนาเปรียบเทียบ แห่งสากลโลก" 30 ธ.ค. 2527ชิ้น (ITEM) บัญชาอุปสมบท ๘-๙ [พ.ศ.2527-2528]
- บัญชาอุปสมบท๙ - ขึ้นศักราช 2528 ที่สวนโมกขพลาราม "ศาสนาเปรียบเที...
   BIA6.3/40ปีใหม่ - ชีวิตใหม่ 31 ธ.ค. 2527ชิ้น (ITEM) บัญชาอุปสมบท ๘-๙ [พ.ศ.2527-2528]
- ปีใหม่ - ชีวิตใหม่ [31 ธ.ค.2527] หน้า [37]-[55]
หมายเหตุ เป็นสม...