รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/39เมื่อเขาพูดถึงเรา 5 พ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) เมื่อเขาพูดถึงเรา [5 พ.ย.2525] หน้า [1]-[668]...