รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/38กฏบัตรของชาวพุทธ 7 พ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) กฏบัตรของชาวพุทธ [7 พ.ค.2525] หน้า [1]-[29]
หมายเหตุ เอกสารซ้ำ หน้า [26]-[28]...